Hjelp til CE-merking av pukk og grus?

//Hjelp til CE-merking av pukk og grus?
Hjelp til CE-merking av pukk og grus? 2018-03-05T17:27:23+00:00

CE-merking av pukk, grus og sand?

Vegmaterialer er standardisert. Det vil si at det finnes verktøy (standarder) til bruk ved bestilling og levering av vegmaterialer, og som avtalegrunnlag mellom oppdragsgiver og leverandør. Når standarder legges til grunn for arbeidet på denne måten, blir de svært sentrale når man skal gå inn og studere kvaliteten på ferdig veg.

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslagsmaterialer til byggverk skal ha CE-merking. I 2015 startet Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) tilsyn med denne produktgruppen. CE-merking av vegmaterialer er et krav, men i kravet ligger det også noen muligheter ved at det gir:

  • bedre veger
  • et system for dokumentasjon av produkter
  • sporbarhet i forhold til materialer som er brukt
  • produsenter tilgang til markedet

Er CE-merking vanskelig?

CE merking er uproblematisk for aktørene. Det er design på sluttproduktet (veien, bygningen, broen) som definerer hvilke kriterier som er gode nok for pukk, grus og sand (tilsats) som kan brukes. Lokal stein kan derfor noen ganger underkjennes. Dette medfører igjen til at stein må hentes inn lenger vekk i fra brukerstedet og må transporteres til anleggsområdet. Dette gir høyere kostnader for tiltaket. Samtidig vil overskuddsmasser kastes/deponeres og lokal stein forkastes.

Myndighetene og forvaltningen kan bestille prosjekter der man presiserer at lokal stein i større grad skal benyttes og gjenbruk skal gjøres. Dermed sparer man miljøet med mindre inngrep i naturen ved å lage færre deponier, og med mindre utslipp av CO2 fra transport.

Hvem har ansvaret for CE-merkingen?

Det er produsentens ansvar å dokumentere kvalitet av produktet og bygherrens / bestillers ansvar å etterspørre dokumentasjon. Olav Ø. Berge, som er rådgiver i DiBK, sier til til Anleggsmaskinen 2015 at:

“Det er den som omsetter og leverer steinen fra steinhaugen som skytes ut av tomta eller veglinja har ansvar for at pukken og grusen blir CE-merket for videre bruk. Ikke den som opererer knuseverket, men alltid omsetningsleddet.”

Er det omsetning eller ikke? Det avgjør om pukken skal CE-merkes eller ikke. Berge sier videre:

“Hvis det er tilført byggeplassen, så er det omsetning. Det spiller ingen rolle om det er fakturert eller ikke. Er steinen sprengt ut og brukt innenfor anleggets geografiske grenser, så er det unntatt fra CE-merking.”

Kommuner som kjøper inn pukk er underlagt regler for offentlige innkjøp. Da må de spesifisere at pukken de skal kjøpe skal være CE-merket. Det samme gjelder landbruket, der for eksempel bygging av skogsveier ikke er noe unntak.

Gjelder CE-merking alle typer pukkverk?

Pukkverk deles inn i to hovedtyper: stasjonære og mobile steinknuseranlegg. Stasjonære benyttes gjerne ved større uttak over flere år, mens mobile anlegg typisk flyttes inn for kortere perioder. Mobile benyttes også ofte på større anlegg der man produserer pukkprodukter av stedlig berg i anleggets driftstid.

Eiere av mobile pukkverk opplever at de befinner seg i en gråsone, og det er et stort behov for å informere om når pukken må CE-merkes. Her har Maskinentrepenørenes Forbund (MEF) en mulighet til å informere og hjelpe sine medlemmer med konkrete råd i samråd med myndighetene.

Planlegg tiltaket for rett stein på rett plass!

Hvis tiltakshaver opplever CE-merkingen som “for mye styr for lite gevinst” vil utbygger, som hadde vært nok til å være selvforsynt med pukk og grus, i enkelte tilfeller heller velge å kjøpe pukk og grus på et allerede eksisterende salgssted enn å foredle steinen langs skogsveien i den brutte knausen. I stedet dumpes da gjerne overskuddsmassene. På samme måte er kommunikasjon mellom de som f.eks. designer broer og de som bygger dem viktig. Mindre justeringer i design vil føre til at lokalt tilslag i betong kan brukes. God planlegging og kommunikasjon mellom design av tiltak og bransjen som ufører den er essensielt og bør kreves i bestillinger fra myndighetene.

Kontakt oss for hjelp til CE-merking av pukk og grus.

IMG_0411

Hva er CE-merking egentlig?

CE-merket finnes på en rekke ulike produkter, og på alt fra leketøy til maskiner, medisinsk utstyr og byggevarer. CE-merking (CE = Communauté Européenne) er det synlige bevis på at et produkt oppfyller kravene som er fastsatt i et eller flere av de nye metode-direktivene. Dette betyr at CE-merking er myndighetspålagt. Som følge av EØS-avtalen omfattes også Norge av disse direktivene og forordningene. CE-merking alene sier ikke noe om et produkts generelle kvalitet. Det stilles ingen krav til produktets brukskvaliteter i direktivet. CE-merking viser kun at visse minstekrav som er fastsatt i direktivet med hensyn til helse, miljø og sikkerhet er oppfylt. I Norge blir disse standardene fastsatt som Norsk Standard eller Norsk elektroteknisk norm. Standardene inneholder tekniske spesifikasjoner som beskriver hvordan direktivenes krav kan oppfylles. De kalles harmoniserte standarder.

Artikkelen er basert på rapporten “Rammevilkårene rundt gjenbruk av overskuddsmasser på Jæren, inkludert Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Hå og Gjesdal” av Dr AJS Kvassnes og Dr JA Clausen, 2016. 

%d bloggers like this: