Plugging og Avslutning av oljebrønner (P&A) 

//Plugging og Avslutning av oljebrønner (P&A) 

Plugging og Avslutning av oljebrønner (P&A) 

ReStone utvikler og tester produkter som kan reduserere kostnadene for P&A. Vi har vunnet et Innovasjonsprosjekt fra Forskningsrådet for å teste og kvalifisere vårt produkt sammen med SINTEF Petroleum.

Tall fra Oljedirektoratet (OD) viser at per mars 2015 er det 2134 brønner som en gang skal plugges på norsk sokkel. Da er kun eksisterende brønner tatt med, og ikke de mange produksjons- og injeksjonsbrønnene som kommer som følge av nye utbygginger og som tiltak på økt olje- og gassutvinning eksisterende felt (Kilde petro.no). Dette er brønner oljeselskapene er lovpålagt å plugge etter endt produksjon. Med en gjennomsnittlig pluggetid på 35 dager per brønn, betyr dette at en regning på flere hundre milliarder er på vei til rettighetshaverne – og gjennom skattefradrag – til den norske stat (Kilde petro.no).

Under et P&A–seminar i regi av Sintef i desember 2014 presenterte Martin Straume fra BP, leder for Norsk Olje- og gass P&A Forum et regnestykke som viser at sluttregningen for pluggeoperasjonene kan komme på NOK 876 milliarder, om eksisterende teknikk og teknologi legges til grunn (Kilde petro.no). Regnestykket var basert på at det kan være så mange som 3.000 brønner som trengs å plugges i årene framover, og at 15 rigger settes av til å drive P&A på heltid. Straumes beregninger viser at riggene vil bruke 20 år på å plugge eksisterende brønner, og nye 20 år på de 2880 nye brønnene som vil bli boret gjennom denne 20-årsperioden (et tall basert på aktiviteten de siste tiårene). Da vil 15 rigger bruke 40 år på plugging på heltid.Rundt ti prosent av oljeinntektene til staten må gå til skattefradragene om alle brønnene plugges over 40 år.

Det betyr imidlertid også at et gigantmarked venter på leverandørene. Mange nye arbeidsplasser vil kunne skapes ved etablering av ny teknologi på dette området.

Billigere og bedre P&A løsninger vil være svært viktig på Norsk Sokkel i flere 10 år fremover. ReStone AS utvikler produkter der gruveavfall med spesialegenskaper kan brukes til gi en bedre integritet til egenskaper i selve tettematerialet (pluggen). Dette vil igjen gi mer tette reservoarer/lagringsplass for CO2. I tillegg vil en kostnadsreduksjon i materiale føre til billigere løsninger totalt sett for P&A prossesen.

Norge har lang erfaring med å lagre karbondioksid (CO2) under havbunnen på kontinentalsokkelen, dette kalles CCS.  De viser at det er mulig å lagre mer enn 80 milliarder tonn karbondioksid på sokkelen. Mengden tilsvarer dagens norske CO2-utslipp i 1000 år (Kilde npd.no). I gassen fra en rekke felt på norsk sokkel (eks. Snøhvitfeltet) er det et naturlig høyt innhold av CO2. Gassen blir skilt ut og lagret i vannfylte geologiske formasjoner, og en ser at det kan bli nødvendig å gjøre dette på framtidige feltutbygginger også. Nå skal operatører starte CCS på Smeaheia og det vil bli stadig viktigere at et standard pluggemateriale blir billig, lett å bruke og CO2 bestandig.

Kontakt oss på epost eller +47 98 294 126 / 915 797 81

Save

By | 2017-03-19T22:11:12+00:00 February 18th, 2016|Stein med spesialegenskaper|0 Comments

About the Author:

CEO and co-founder of Restone AS

Leave a Reply

%d bloggers like this: